"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
รางวัล   เหรียญเงิน
เรื่อง     การศึกษาโปรตีนเกษตรจากกากถั่วเหลือง
ผู้จัดทำ

  1. เด็กชายวิน วรทรัพย์ไพศาล
  2. เด็กชายกัณฑ์ทวี ทีฆะสุข
  3. เด็กชายปุณณ ปุณณะบุตร

ครูที่ปรึกษา อ.กีรติกานต์ ไชยโคตร และ อ.ขัติยา ปิยะรังษี