"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่7 : โครงการคัดเลือกบุคคลและเยาวชนดีเด่นแห่งปี สาขาที่เข้ารับรางวัล : เยาวชนตัวอย่างด้านภาษาต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฎา เนินพัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 : โครงการคัดเลือกบุคคลและเยาวชนดีเด่นแห่งปี สาขาที่เข้ารับรางวัล : เยาวชนตัวอย่างด้านภาษาต่างประเทศ
จากงานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ลานกิจกรรมลอยฟ้า ชั้น 10
รัชดาฯ กรุงเทพมหานคร