"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยปล้ำ ประเภท เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภวัต รัตนคำแปง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยปล้ำ ประเภท เกรกโกร-โรมัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประทศ
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5
ณ จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565