"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขนภาสวัสดิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2. เด็กหญิงพาณิภัค พุทธิมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3. เด็กหญิงนวพร ดวงมะลิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565