"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อนรรฆ โกโกซ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) พ.ศ.2564
จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564