"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายพาคินท์ กฤดากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
2. เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
3. เด็กหญิงบัณฑิตา เอลาฬกานนท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565