"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
2. เด็กหญิงเอมมิกา ราษฏรินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
3. เด็กชายกวิน คมขำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565