"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงพลอยเเสง ชุ่มมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
2. เด็กหญิงดนยา กนกศีชริน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เเห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565