"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม หัวข้อ “ทันโลก ทันวิทย์ แก้วิกฤตพลังงาน”

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศักดิ์ขจรภพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมในหัวข้อ​ “ทันโลก​ ทันวิทย์​ แก้วิกฤตพลังงาน”
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565