"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชานน สุรพงศพิสิทธิ์ และนายทัพพสาร อิ่มใจ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (ระดับภูมิภาค)  จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอแสดงความยินดีกับ นายชานน  สุรพงศพิสิทธิ์  ม.6/3  และนายทัพพสาร อิ่มใจ ม.4/10   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (ระดับภูมิภาค)   จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565   วันที่ 19 สิงหาคม  2565   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   จัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพิากษาภาค 5  และนักเรียนได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ