"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น และบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น และบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

รางวัลเกียรติคุณ “สุดยอดเยาวชนคนเก่ง ด้านเยาวชนผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น”

Thailand Youth International Award 2023 ได้แก่

เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง ป.6/1

เด็กชายณัฐรณ เอกฉันท์ ม.2/3

เด็กชายณัฏฐพัชร์ สิริสว่างเมฆ ม.2/3

เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง ม.2/4

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย

รางวัล “เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม” ครั้งที่ 2

โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ สำนึกดี สำนึกชอบ ปลอดการทุจริต ประจำปี 2565”

เยาวชนคนเก่ง ร่วมสร้างความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

สาขาเยาวชนผู้กตัญญูต่อบุพการี ได้แก่

เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เหมืองสอง ป.6/1

เด็กชายณัฐรณ เอกฉันท์ ม.2/3

เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง ม.2/4

จัดโดย องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร