"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน ROV Chiang Mai’s Youth Esports Tournament 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขัน ROV Chiang Mai’s Youth Esports Tournament 2022   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2565   ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  จัดโดย วิทยาลัย  ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายชยพัทธ์        วุฒิ                   ม.6/6             นายสิราวิชญ์     ละลิบบัณฑิตสกุล          ม.6/8

นายศุภกร          ลีลารุ่งระยับ        ม.6/8             นายนวพล        ถาดแสง                    ม.6/4

นายพัชรดนย์      ไคร้ศรี               ม.6/4             นายพงษ์พัฒน์    กันธะโน                    ม.5/3