"The ultimate aim of education is the development of character"

นายทัพพสาร อิ่มใจ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายทัพพสาร  อิ่มใจ ม.4/10  ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดสุนทรพจน์เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน   เมื่อวันที่ 1   สิงหาคม พ.ศ. 2565   ณ อาคารรัฐสภา  จัดการแข่งขันโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย