"The ultimate aim of education is the development of character"

นายวริชช์ เชื้อสะอาด รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ  นายวริชช์  เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Award ในระดับนานาชาติ    จากการแข่งขันคณิตศาสตร์I SASMO 2022 : Singapore & Asian Schools Math Olympiad 2022 Grade 11   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565    แข่งขันรูปแบบออนไล์  มีประเทศเข้าร่วม 16 ประเทศ  จัดการแข่งขันโดย Singapore & Asian Schools Math Olympiad