"The ultimate aim of education is the development of character"

เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รายการการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

เด็กหญิงธณัทอร  คงชาตรี ชั้น ป.3/2 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  รายการการสอบประเมินในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  (อันดับที่ได้จากการประเมินคืออันดับที่ 1 ระดับโรงเรียน / อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด / อันดับที่ 1 ระดับภูมิภาค / และอันดับที่ 49 ระดับประเทศ) สอบออนไลน์  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565    (ได้รับเกียรติบัตรเมื่อ 24 มิถุนายน2565) จัดโดยศูนย์ SEAMEO STEM – ED และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา (ระดับประเทศ)