"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด

ของแสดงความยินดีกับ 1. เด็กชายการัณยภาส จอมแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 2. เด็กชายศรวัฒ ชุ่มมะโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 3. เด็กชายบุญยากร ปัญโญใหญ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 4. เด็กชายภทร เงินกรอบทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 5. เด็กชายธนกฤต พะวันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 6. เด็กชายภีรวิชย์ วงสางาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 7. เด็กชายธนเดช โรเบิร์ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 8. เด็กชายชวัลวิทย์ ศรีใจอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 9. เด็กชายปัณณวิทญ์ ปัญญษมูลวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 10. เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 11. เด็กชายธรัญญ์ ชิงชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 12. เด็กชายศักย์วริษฐ์ สุนันต๊ะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ระดับประถมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565