"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพันธุ์พิภพ กองบุญเทียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพุทธิโสภณ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 เมษยายน 2565
ระดับพื้นที่การศึกษา

2. ได้รับรางวัล Certificate of Excellence Science Subject Junior High Level G.8
เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รายการแข่งขัน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
แข่งขันออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565