"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2565  

เด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ ป.3/4  ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2565  ได้รับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย และ FEDERATION OF ASEAN  TRADE AND EDUCATION (FATE)  ระดับประเทศ