"The ultimate aim of education is the development of character"

8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศ”ลำปางสปิ้นส์เตอร์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้น ป.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ  “ลำปางสปิ้นส์เตอร์”ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ได้รับ ถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศ รุ่นอายุ 6 ปี อันดับที่ 1  (หญิง): 8 เหรียญทอง เตะขาฟรีสไตล์ 50 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร , กบ 50 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร , กรรเชียง 50 เมตร , ผีเสื้อ 25 เมตร , กบ 25 เมตร , ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร : 2 เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 25 เมตร และ กรรเชียง 25 เมตร  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2565 – 1 พฤษภาคม 2565    ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ระดับภาค