"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวมัญชุพร จุฬพรรค์ รางวัลชมเชย การแข่งขันโต้วาที ภาคภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัญชุพร จุฬพรรค์  ม.5/1   ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและการแข่งขันโต้วาที ภาคภษาไทย โครงการ “โรตารีร่วมคิด พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน” ครั้งที่ 2  วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยสโมสรโรตารี เชียงใหม่เหนือ