"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯระดับประเทศ การประกวดโครงงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับภาคเหนือ เข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯระดับประเทศในการประกวด โครงงาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1. เด็กหญิงกวินธิดา ทาแก้ว
2. เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด
3. เด็กชายณัฐชนน ศิริเอก
คุณครูที่ปรึกษา  นายกรกช ไชยวงค์
และ เดินทางเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ วชิราวุธวิทยาลัย เขตพระราชฐาน