"The ultimate aim of education is the development of character"

OPEC DIAMOND AWARDS เพชรแท้การศึกษาเอกชนนอกระบบ (รางวัลเพชรแท้นักเรียนเยาวชน)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล OPEC DIAMOND AWARDS เพชรแท้การศึกษาเอกชนนอกระบบ (รางวัลเพชรแท้นักเรียนเยาวชน)
วันที่ 12 มกราคม 2565 ได้รับรางวัลระดับประเทศ (On line)  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ