"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนผู้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เยาวชนผู้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ความกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนด้านการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดย สโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล เเห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565