"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติบัตรและร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิรีน จันทรรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 17 ระดับประเทศ จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ในเดือน กรกฎาคม 2565