"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ค้นหาข่าวย้อนหลัง
เลือกเดือน/ปี

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)