"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ค้นหาข่าวย้อนหลัง
เลือกเดือน/ปี

เด็กชายสิปปกร เกตุสิทธิ์ รางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)