"The ultimate aim of education is the development of character"

ระดับประถมศึกษา

อาคารนีลสัน เฮย์ส

(Neilson Hays)

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2463 เป็นอาคารที่สร้างโดย น.พ.โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส (Dr.Thomas Hayward Hays) สร้างอุทิศแด่ นางนีลสัน เฮย์ส ภรรยา ซึ่งถึงแก่กรรม พร้อมกับห้องสมุด นีลสัน เฮย์ส ที่กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตึกวิทยาศาสตร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยถูกใช้เป็นโรงเรียนแพทย์ ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษา

อาคารเพาเวอร์ส ฮอลล์

(Powers Hall)

สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2471 เพื่อใช้เป็นโรงอาหารของนักเรียน ผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ชุดที่หนึ่ง ในสมัยศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส โดยมีการรณรงค์ขอรับบริจาค ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้บริจาครายใหญ่ชื่อ โทมัส แฮรีส เพาเวอร์ส ออกแบบโดยสถาปนิกจากสหรัฐอเมริกา  เป็นอาคารแบบโลโลเนียล สร้างเป็นห้องโถงกว้างไม่มีเสากลาง ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2472 มีพิธีเปิดอาคาร สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอาคารเพาเวอร์ ฮอลล์ (Powers Hall) ปัจจุบันอาคารเพาวเวอร์ส ฮอลล์ ใช้เป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

อาคารเคนเนดี ฮอลล์

(Kennedy Hall)

อาคารเคนเนดี ฮอลล์ (หอกลาง) เป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน ลักษณะอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล สร้างขึ้นพร้อมกับอาคารไม้อีก 2 หลัง โดยมีอาคารไม้ 2 หลัง ขนาบข้างซ้ายขวา เรียกว่า “ตึกเหนือ” และ “ตึกใต้” อาคารทั้ง 3 หลัง เดิมใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำ ได้รับเงินบริจาคการก่อสร้าง จากตระกูลเคนเนดี ซึ่งเป็นเสมือนญาติสนิทของ ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส สถาปนิกผู้ออกแบบคือ พ่อครูเรียด ( Rev.Reid )

อาคาร 85 และ 86 ปี

(85th and 86th Anniversary Building)

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนในระดับประถมศึกษา เดิมเป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เรียกว่าตึกเหนือและตึกใต้ ใช้เป็นหอพักนักเรียนประจำ ต่อมาได้ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระยะหลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากประกอบกับโรงเรียนมีการขยายตัวเนื่องจากนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้รื้อ ตึกเหนือ และตึกใต้ สร้างเป็นอาคาคคอนกรีต 3 ชิ้น ทั้งสองหลัง มีลักษณะเหมือนกัน แต่ละอาคารมี 12 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารฉลอง 90 ปี

(90th Anniversary Building or Dr. Thomas Hayward Hays Memorial)

เป็นอาคารคอนกรีต สูง 4 ชั้น มีจำนวน 36 ห้องเรียน ใช้เป็นที่ทำการของแผนกประถมศึกษา และห้องเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยสร้างขึ้นแทนตึกพยาบาลหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก สร้างขึ้นโดยเงินบริจาคในสมัย ดร. วิลเลียม แฮรีส และได้รับเงินปรับปรุงจากกองทุนของ น.พ. โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนมีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้รื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมกับตั้งชื่อ อาคารฉลอง 90 ปี (Dr. Thomas Hayward Hays Memorial) เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นพ. โทมัส เฮย์วาร์ด เฮย์ส ผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงยิ่งต่อโรงเรียน สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคาร K.E. Wells

(K.E. Wells Building)

อาคารประกอบช่วงชั้นที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียน และห้องสารสนเทศ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บรัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคาร ADA

(ADA Pinkerton Collins Building)

อาคาร ADA เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเรียนสูง 4 ชั้น โดยชั้นที่ใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารกลางวัน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง Mrs. Ada ในปี พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกับอาคาร D.G. Collins ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน และโรงอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อาคารโรงอาหารระดับชั้นประถมศึกษา

(Elementary school cafeteria)

โรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดย ห้างหุ้นส่วน เอ.เอส.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น