"The ultimate aim of education is the development of character"

ส่วนกลาง

บ้านแฮรีส

(Harris House)

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2448 เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นบ้านพักของ ศาสนาจารย์
ดร.วิลเลียม แฮรีสเป็นอาคารไม้ 2 ชั้นแบบโคโลเนียล โดยใช้ชั้นล่างเป็นที่ทำการโรงเรียน เมื่อ ค.ศ.1989 ได้เกิดเพลิงไหม้ ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดตามแบบเดิม จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1993 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน

[visual_portfolio id="2442"]
[visual_portfolio id="2598"]

อนุสาวรีย์หินหัวมุม

(Cornerstone Monument)

สร้างขึ้นโดยสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เพื่อเป็นที่ระลึกในการก่อตั้งโรงเรียน และได้นำแผ่นจารึกที่สมเด็จพระบรมโอสราธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ พระราชทานนามโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2449 ไปประดิษฐานไว้

โบสถ์

(PRC Chapel)

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2472 งบประมาณการก่อสร้าง 22,000 ดอลลาร์ โดยการบริจาคจาก แอน เลิฟริน เป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์ รวมทั้ง โทมัส แฮรีส เพาเวอร์ส และผู้มีจิตศรัทธา ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยมี แวน เอลเล็น แฮรีส น้องชายของศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส ซึ่งเป็นสถาปนิกและวิศวกร มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด ภายใต้โครงการโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ในปี พ.ศ. 2558

[visual_portfolio id="2599"]
[visual_portfolio id="2602"]

โรงละคร

(The '92 Auditorium)

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2472 พร้อมกันกับโบสถ์ของโรงเรียน เป็นอาคารชั้นเดียว รูปแบบโคโลเนียล โครงสร้างผนังรับน้ำหนัก เพื่อใช้งานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสร้าง เสริม การเรียนรู้ของนักเรียน การประชุม การแสดงและรวมถึงใช้จัดอบรมจริยธรรม โรงละครสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคจากสหายร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยปรินสตันของ ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย วอลเตอร์ แฮรีส และแวน เอลเล็น แฮรีส น้องชายของพ่อครู

บ้านพักมิชชันนารี

(Missionary House)

บ้านพักมิชชันนารี (บ้าน อ.บิลล์) ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2440 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน เป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น แบบโคโลเนียล มีระเบียงโดยรอบทั้งชั้นล่างและชั้นบน เดิมใช้เป็นที่พักของมิชชันนารีที่เข้ามาสอนที่โรงเรียน ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียน

[visual_portfolio id="2665"]
[visual_portfolio id="2667"]

โรงอาคารอำนวยการ 2

(Administration Building 2)

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 พร้อมกับอาคารสีเทา เพื่อใช้เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน จนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้ย้ายไปใช้อาคาร Grace Hall ตัวอาคารเป็นคอนกรีต 1 ชั้นครึ่ง มี 3 ระดับ ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

อาคารสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

(PRC Alumni Association Building)

อาคาร ส.น.ป. สร้างสมัย น.พ. ทองรัก ลีรพันธุ์ เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยฯ ปี
พ.ศ. 2515 หลังจาก สร้างอาคารเสร็จ คณะกรรมการ ส.น.ป. ได้เชิญ อ. หมวก ไชยลังการณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ส.น.ป. ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการ พื้นที่จัดเก็บเอกสาร และศูนย์กลางการติดต่อ ของสมาคม

[visual_portfolio id="2725"]
[visual_portfolio id="2788"]

อาคารอำนวยการ 1

(Grace Hall building)

อาคารอำนวยการ 1 เป็นอาคารคนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ใช้เป็นที่ทำการของฝ่ายบริหาร แผนกบุคคล แผนกทะเบียน แผนกการเงิน แผนกบัญชี ห้องทำงานผ็อำนวยการ ห่องทำงานรองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ ได้ทำพิธวางศิลารากเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2539 เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สถาปนิกผู้ออกแบบคือ บริษัท เซ็ท จำกัด โดย คุณอนุพร อินทะพันธุ์

อาคารอัฒจันทร์

(Amphitheater building)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 83.30×11.00 ม. ใช้สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับออกกำลังกายเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ออกแบบโดย บจก.ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง และดำเนินการก่อสร้างโดย หจก.พายัพคอนสตรัคชั่น ได้ดำเนินการต่อเติมอัฒจันทร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2564

[visual_portfolio id="2867"]
[visual_portfolio id="2869"]

สนามกีฬา

เริ่มทำการปรับปรุงลู่วิ่งให้เป็นแบบมาตรฐาน และถมดิน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับกิจกรรมกรีฑาสีของโรงเรียน ปรับปรุงโดยบริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซลกรุ๊ป จำกัด

อาคารนวัตกรรม

(iCREATE)

อาคารนวัตกรรม เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวม 958.63 ตร.ม. ออกแบบโดย บริษัท อศณ สถาปนิก จำกัด และดำเนินการก่อสร้างโดย………………….(อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา)เพื่อรองรับหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer Program) ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร iCreate เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในโลกอนาคต เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในอัตราสูง รอบๆ ตัวจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิเช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced robotics) การใช้ Artificial Intelligent หรือ AI เป็นต้น  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอุปนิสัยบนพื้นฐานคริสตจริยธรรม”

[visual_portfolio id="2870"]