"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานฝ่ายบริการ

มื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานฝ่ายบริการ ณ โบสถ์ของโรงเรียนฝ่ายบริการเกษียนอายุการทำงาน
นายประสิทธิ์ ใจซาว
นายสว่าง จอมเรือง
นางสาวจันทรา อิ่นแก้ว
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว