"The ultimate aim of education is the development of character"

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันปิดภาคเรียนและวันประชุมครูรวม

เมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันปิดภาคเรียนและวันประชุมครูรวม โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ปรินดา มะโนวงค์ ษยาภิบาล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา  ณ โบสถ์ของโรงเรียน และห้องประชุมใหญ่อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส