"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับคณะทำงานย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะทำงานย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)  นำโดยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในโอกาสเยี่ยมเยียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  พร้อมรับฟังการบรรยายการจัดการศึกษา และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักเรียน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส