"The ultimate aim of education is the development of character"

3rd PRC SMEP Symposium and Innovation Exhibition 2024

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยหน่วยงานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Excellence Program : SMEP) ได้จัดกิจกรรม 3rd PRC SMEP Symposium and Innovation Exhibition 2024 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ อาคาร 100ปี สถาบันแฮรีส มีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยกระดับผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับสากล โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายได้แก่
1. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Inspiration for the young Innovator” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย โขนงนุช ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร. กฤษฎา อุ่นบ้าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น Keynote speaker
2. การจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโปรแกรม Science and Mathematics Excellence Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 กว่า 135 ผลงาน
3. การนำเสนอ Health Science Proposal projects ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ Poster Innovation presentation ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชาติชาย โขนงนุช ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร. ดร.สิงห์คำ ธิมา อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.ดร.ชนิสร เหง้าจำปา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร. กฤษฎา อุ่นบ้าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไป
4. การนำเสนอ Proposal presentation (Science projects and Young Scientist club) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , รศ.ดร. ธีรเดช วงศ์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.วชิรสรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักเรียนต่อไป
5. การนำเสนอ Oral presentation Gold award Innovation ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 9 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เมาเทือก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาเชียงใหม่ และ คุณหยาดพิรุณ ถาวร นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาผลงานต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดบูธแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว
งานนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนานักเรียนในโปรแกรม Science and Mathematics Excellence Program ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ออกมาให้ชื่นชมกัน