"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium  อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส