"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส