"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ งานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลงานที่เป็น Best Practices ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส