"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ  ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส