"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม และการดำเนินงานต่อยอดโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส