"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรในสถาบันขั้นพื้นฐาน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส