"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชิกะ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร และเยี่ยมชมสังเกตห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส