"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา งานด้านวิชาการและประกันคุณภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส