"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา Mission and Talent (Handong University)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษา Mission and Talent จากมหาวิทยาลัยฮันดง (Handong University) สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสศึกษาดูงานพันธกิจรับใช้พระเจ้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยฮันดงได้ เยี่ยมชมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและมีการแสดงละคร,ดนตรีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5