"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ นิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Museum meeting room