"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับผู้บริหาร ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำสำหรับรองผู้อำนวยการ
และผู้ช่วยผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ภาวะผู้นำที่เกิดผล” (จัดโดยสำนักงานพันธกิจการศึกษาฯ) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของโรงเรียน