"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถม และมัธยม การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM หรือ เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการบริหารจัดการโรงเรียนในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส