"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการครูปรินส์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการครูปรินส์จิตอาสา ณ บ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อซ่อมแซมอาคาร โรงอาหาร และจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยารักษาโรค ให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อเป็นการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล ร่วมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย