"The ultimate aim of education is the development of character"

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 แผนกคริสเตียนศึกษา คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดค่ายเจาะโลกพระคัมภีร์ในหัวข้อ “พยานรัก” นำเด็กรวีวารศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส (Harris House) และศึกษาประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้จักความรักของพระเจ้าผ่านพันธกิจของมิชชันนารี