"The ultimate aim of education is the development of character"

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้เรื่อง หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหารโดย คุณรัตน์ประกร ธนัทพวงเงินมาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลโดย คุณวรพจน์ รอดบุญชัย หัวหน้างานสุขาภิบาลสถานประกอบการ เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดย คุณพัชริดา จารุเวช หัวหน้างานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงกาวิละ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส