"The ultimate aim of education is the development of character"

อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้รับเกียรติจากพว.ศุภาดา ศรีวิชัย หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ และทีมงาน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นวิทยากรในการอบรมแก่ นักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการและรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง
2.เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหารและการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร