"The ultimate aim of education is the development of character"

อบรมความรู้สุนทรียศาสตร์สำหรับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2566  ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาคีมูลนิธิฯ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่
– โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
– โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์
– โรงเรียนพนมมาศพิทยากร
– โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์
– โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ อาจารย์นท พูนไชยศรี คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นวิทยากรอบรมความรู้สุนทรียศาสตร์สำหรับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้เป็นแนวทางตีความ ต่อยอดทางความคิด เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการผลิตภาพยนตร์ สำหรับการแข่งขันผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับกระบวนการทดลองระบอบการเมืองการปกครองสมัยใหม่ ตลอดจนการพัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบระเบียบ