"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กิตติชัย สุชาสิโนมล หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณาจารย์และบุคลากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุม Museum meeting room