"The ultimate aim of education is the development of character"

สัมมนาการประกาศพระกิตติคุณ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 อ.ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับในนามของโรงเรียนปรินส์รอยแลส์วิทยาลัย ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ในการจัดสัมมนาการประกาศพระกิตติคุณ จัดโดย หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ International Commission โดยมีตัวแทนคณะครูของโรงเรียนฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้